[1]
Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Sản 2023. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110. Tạp chí Y học Quân sự. 366 (tháng 10 2023), 5. DOI:https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.297.