(1)
Đỗ Danh Thắng; Nguyễn Văn Hoạt; Nguyễn Hồng Việt; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Văn Sản. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110. TC YHQS 2023, 5.