ĐỖ DANH THẮNG; NGUYỄN VĂN HOẠT; NGUYỄN HỒNG VIỆT; NGUYỄN VĂN SƠN; NGUYỄN VĂN SẢN. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110. Tạp chí Y học Quân sự, [S. l.], n. 366, p. 5, 2023. DOI: 10.59459/1859-1655/JMM.297. Disponível em: https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/297. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.