LÊ VĂN NAM. PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ. Tạp chí Y học Quân sự, [S. l.], n. 370, p. 4, 2024. DOI: 10.59459/1859-1655/JMM.459. Disponível em: https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/459. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.