Quay trở lại Chi tiết Bài báo XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MẪU MÁU BẰNG SẮC KÍ LỎNG GHÉP NỐI HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC-MS/MS) Tải xuống Tải xuống PDF