XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MẪU MÁU BẰNG SẮC KÍ LỎNG GHÉP NỐI HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC-MS/MS)

Các tác giả

  • Đặng Đức Khanh Viện Pháp y Quân đội
  • Nguyễn Viết Chính Viện Pháp y Quân đội
  • Trần Thị Thuý Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Trương Hoài Nam Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Ngô Thị Vân Đại học Bách Khoa Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.379

Từ khóa:

Hóa chất bảo vệ thực vật, sắc kí lỏng ghép nối hai lần khối phổ, giám định mẫu máu

Tóm tắt

Mục tiêu: Xây dựng quy trình phân tích đồng thời một số hóa chất bảo vệ thực vật trong mẫu máu bằng sắc kí lỏng ghép nối hai lần khối phổ.

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm đưa ra phương pháp phân tích đồng thời 8 hóa chất bảo vệ thực vật (imidacloprid, chlorpyrifos, dimethoat, fenobucarb, 2,4-D, nicosulfuron, metsulfuron methyl, nereistoxin) trong mẫu máu bằng kĩ thuật sắc kí lỏng ghép nối hai lần khối phổ.

Kết quả: Phương pháp sắc kí lỏng ghép nối hai lần khối phổ cho kết quả nhanh, chính xác và độ nhạy cao. Phương pháp sử dụng Wafarin-d5 làm nội chuẩn. Quy trình xử lí mẫu đơn giản, độ thu hồi của các chất lớn hơn 85% và độ lệch chuẩn tương đối dưới 10%. Giới hạn phát hiện các chất trong máu từ 0,1 ng/ml. Khoảng tuyến tính khảo sát các chất có hàm lượng từ 10 ng/ml đến 1.000 ng/ml, hệ số tương quan tuyến tính khảo sát 8 chất từ 0,9971 đến 0,9997.

Tài liệu tham khảo

Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà và cs (2010), Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật, tr. 16-59.

Đặng Đức Khanh (2016), “Phân tích một số hóa chất bảo vệ thực vật trong mẫu máu bằng phương pháp sắc kí khí khối phổ”, Tạp chí Y học Quân sự.

Leo M.L Nollet, Hamir S Rathore (2010), “Handbook of pesticides: methods of pesticide residues analysis”, Printed in the United States of America.

Yongho Shin, Jonghwa Lee, Jiho Lee, Junghak Lee, Eunhye Kim, Kwang-Hyeon Liu, Hye Suk Lee, Jeong-Han Kim (2018), “Validation of a Multiresidue Analysis Method for 379 Pesticides in Human Serum Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry”, Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Đặng Đức Khanh, Nguyễn Viết Chính, Trần Thị Thuý, Trương Hoài Nam, & Ngô Thị Vân. (2024). XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MẪU MÁU BẰNG SẮC KÍ LỎNG GHÉP NỐI HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC-MS/MS). Tạp Chí Y học Quân sự, (370), 6. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.379

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày nhận bài      20-11-2023
 Chấp nhận đăng  12-03-2024
 Ngày xuất bản      13-06-2024

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả