HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

CHỦ TỊCH
GS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÔNG

ỦY VIÊN

GS.TS. Mai Hồng Bàng 

GS.TS. Lâm Khánh

GS.TS. Trần Viết Tiến

GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn

GS.TS. Nguyễn Như Lâm

GS.TS. Nguyễn Văn Ba

GS.TS. Lê Hữu Song

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên

PGS.TS. Phạm Xuân Phong

PGS.TS. Trương Đình Cẩm

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh

PGS.TS. Nguyễn Sinh Hiền

PGS.TS. Công Quyết Thắng

PGS.TS. Phạm Văn Bình

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

PGS.TS. Tạ Bá Thắng

PGS.TS. Lê Quang Trí

PGS.TS. Lương Công Thức

PGS.TS. Lê Việt Thắng

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

PGS.TS. Lê Văn Quân

TS. Trần Công Trường

TS. Trần Quốc Việt

TS. Trần Duy Hưng

TS. Nguyễn Hữu Mỹ

TS. Nguyễn Kiên Cường

TS. Phạm Xuân Chung

TS. Nguyễn Văn Lợi

TS. Lê Văn Nam

TS. Tô Minh Hùng

TS. Lương Minh Tuấn

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
BSCKI. LA MINH HOÀI