Tần suất xuất bản

Tạp chí Y học quân sự phát hành bản in mỗi 02 tháng/kỳ, 1 năm 06 kỳ vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Tuy nhiên, các bài báo đã được chấp nhận để xuất bản có thể trực tuyến trước ngay sau khi quá trình sao chép, sắp chữ và hiệu đính hoàn tất.