Quay trở lại Chi tiết Bài báo KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG HAPLOTYPE TRÊN 27 LOCUS Y-STR Ở QUẦN THỂ NGƯỜI KINH, SINH SỐNG TẠI TỈNH THANH HÓA Tải xuống Tải xuống PDF