KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG HAPLOTYPE TRÊN 27 LOCUS Y-STR Ở QUẦN THỂ NGƯỜI KINH, SINH SỐNG TẠI TỈNH THANH HÓA

Các tác giả

  • Đỗ Thị Xao Mai Viện Pháp y Quân đội
  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh Viện Pháp y Quân đội

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.397

Từ khóa:

Alen, haplotype, nhiễm sắc thể Y, STR, quần thể người Kinh ở Thanh Hóa

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát sự đa dạng haplotype trên 27 locus Y-STR ở quần thể nam giới người Kinh, sinh sống tại tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm, phân tích sự đa dạng haplotype trên 27 locus Y-STR (DYS438, DYS627, DYS458, DYS437, DYS391, DYS392, DYS635 (Y GATA C4), DYS19, DYS390, DYS439, DYS456, DYS393, DYS449, DYS387S1 a/b, DYS576, DYS460, DYS533, DYS389 I⁄II, DYS570, DYS385 a/b, DYS481, YGATA H4, DYS518, DYS448) ở 200 nam giới không có quan hệ huyết thống, thuộc quần thể người Kinh, sinh sống tại tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 01-12/2023.

Kết quả: Thu được 200 haplotype khác nhau, trong đó tất cả 200 haplotype đều là duy nhất ở từng người, không có haplotype nào giống nhau giữa 2 người. Độ đa dạng haplotype (haplotype diversity) chung trong quần thể nghiên cứu bằng 1, với khả năng phân biệt (discriminatory capacity) 100%, mức độ đa dạng haplotype bằng 1. Tần suất phân bố các alen trên 27 locus Y-STR với độ đa dạng gen dao động trong khoảng từ 0,28 (DYS438) đến 0,934 (DYS387S1).

Tài liệu tham khảo

Butler J.M (2003), “Recent developments inY-short tandem repeat and Y-single nucleotide polymorphism analysis”, Forensic Science Rev, 2003, 15: 91-111.

Gusmão L, Butler J.M, Carracedo A, Gill P, Kayser M, Morling N, Prinz M, Roewer L, Tyler-Smith C, Schneider P.M (2006), “DNA commission of the international Society of Forensic Genetics (ISFG): an update of the recommendations on the use of Y-Strs in forensic analysis”, Forensic Sci Int, 2006, 157:187-97.

Ballantyne K.N, Kayser M (2012), “Additional Y-STRs in Forensics: Why, Which, and When”, Forensic Sci Rev, 24 (1): 63-78

Purps J (2014), “A global analysis of Y-chromosomal haplotype diversity for 23 STR loci”, Forensic Sci Int Genet, 12: 12-23.

Walsh P.S, Metzger D.A, Higuchi R (1991), “Chelex 100 as a medium for simple extraction of DNA for PCR based typing from forensic material”, Biotechniques, 1991, 10: 506-13.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Đỗ Thị Xao Mai, & Nguyễn Thị Ngọc Ánh. (2024). KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG HAPLOTYPE TRÊN 27 LOCUS Y-STR Ở QUẦN THỂ NGƯỜI KINH, SINH SỐNG TẠI TỈNH THANH HÓA. Tạp Chí Y học Quân sự, (370), 7. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.397

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày nhận bài      16-01-2024
 Chấp nhận đăng  16-02-2024
 Ngày xuất bản      17-06-2024

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả