Quay trở lại Chi tiết Bài báo ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT IL-6 IN VITRO CỦA TẾ BÀO ĐƯỢC XỬ LÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NUÔI CẤY KẾT HỢP GIỮA TẾ BÀO CAR-T VỚI KHÁNG THỂ KHÁNG PD-1 Tải xuống Tải xuống PDF