}

Về việc mời thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp gói thầu TB-19 Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự toán mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2023 của Cục Quân y

12.12.2023