ĐÁNH GIÁ NHANH TRẠNG THÁI CHỨC NĂNG CƠ THỂ CỦA THỦY THỦ TRƯỚC KHI AN ĐIỀU DƯỠNG

Các tác giả

  • Nguyễn Mậu Thạch Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
  • Nguyễn Hồng Quang Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
  • Trần Thị Nhài Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
  • Lê Văn Quang Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
  • Dương Văn Thiện Quân chủng Hải quân
  • Trương Văn Tứ Quân chủng Hải quân
  • Ngô Quang Tiến Quân chủng Hải quân

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.388

Từ khóa:

thủy thủ, trạng thái chức năng, căng thẳng, dự trữ chức năng

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá nhanh trạng thái chức cơ thể của thủy thủ tàu ngầm ở các nhóm ngành khác nhau trước khi an điều dưỡng.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có so sánh đối chứng trên 150 thủy thủ tàu ngầm thuộc 5 nhóm ngành khác nhau, thực hiện đánh nhanh giá trạng thái chức cơ thể trước khi thực hiện quy trình an điều dưỡng phục hồi chức năng tâm - sinh lí tại Đơn vị X thuộc Quân chủng Hải quân, từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023.

Kết quả: Tuổi trung bình của thủy thủ là 37,29 ± 4,68 tuổi. Trước an điều dưỡng, có 21,0% thủy thủ thừa cân độ 1, có 96,7% thủy thủ có huyết áp tối ưu. Giá trị trung bình điểm tiềm năng thích nghi của các thủy thủ ở mức độ 2, trong đó, 80,67% thủy thủ có sự căng thẳng cơ chế thích nghi. 30,7% thủy thủ có CSCT Baevsky mức căng thẳng cao, 51,3% thủy thủ có mức dự trữ chức năng giảm. 36,7% thủy thủ có chỉ số trạng thái chức năng cơ thể qua phương pháp biến thiên nhịp tim trên thiết bị UPFT-1/30 ở mức độ không bảo đảm. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ căng thẳng, mức dự trữ chức năng và mức độ trạng thái chức năng cơ thể giữa các nhóm ngành (p < 0,05).

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Hoàng Luyến, Nghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe TT tàu ngầm, Luận án tiến sĩ Y học, Hà Nội, 2017.

Sargent C, Gebruers C, O’Mahony J (2017), “A review of the physiological and psychological health and wellbeing of naval service personnel and the modalities used for monitoring”, Mil Med Res, 4:1.

Баевский Р. М., Анализ вариабельности сердечного ритма: история и философия, теория и практика, Клиническая информатика и телемедицина: journal, 2004, № 1, c. 54-64.

Баевский Р. М., Черникова А. Г., Моделирование функциональных состояний организма на основе анализа вариабельности сердечного ритма, Косм. биол. и авиа-косм. Мед., 2002, 3:54-65.

Ушаков И. Б. Адаптационный потенциал человека // Вестник Российской академии медицинских наук. 2004. № 3. С. 8–135. Баевский Р. М., Черникова А. Г., Моделирование функциональных состояний организма на основе анализа вариабельности сердечного ритма, Косм. биол. и авиа-косм. Мед., 2002, 3:54-65.

Научно-производственно-конструкторская фирма “Медиком МТД”, Устройство психофизиологического тестирования УПФТ - 1/30-“Психофизиолог”, Методический справочник, 2017, 124 с.

Глухов, С. Ю. Динамика показателя уровня здоровья (адаптационного потенциала системы кровообращения) у мальчиков 8 лет г. Тюмени, занимающихся каратэ киокусинкай / С. Ю. Глухов, Е. Т. Колунин, А. П. Комаров, Н. Я. Прокопьев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 9 (89). — С. 393-396.

Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В., Гаврилушкин А. П., Довгалевский П. Я., Кукушкин Ю. А., Миронова Т. Ф., Прилуцкий Д. А., Семенов А. В., Федоров В. Ф., Флейшман А. Н., Медведев М. М., Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (часть 1) (методические рекомендации), Вестник аритмологии, 2001, № 24, стр. 65.

Bùi Thị Hương, Nguyễn Hồng Quang, Hoàng Văn Huấn, Đặc điểm biến thiên nhịp tim của TT tàu ngầm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, Số 27, 12 - 2022, Trang 13-21.

Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết – chuyển hóa, NXB Y học, Hà Nội, tr. 174-258.

Huỳnh Văn Minh và cộng sự (2008), “Khuyến cáo 2008 của Hội tim mạch Việt Nam về chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp ở người lớn”, Khuyến cáo 2008 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa, NXB Y học chi nhánh TP Hồ Chí Minh, tr.245.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Nguyễn Mậu Thạch, Nguyễn Hồng Quang, Trần Thị Nhài, Lê Văn Quang, Nguyễn Thị Thùy Linh, Dương Văn Thiện, Trương Văn Tứ, & Ngô Quang Tiến. (2024). ĐÁNH GIÁ NHANH TRẠNG THÁI CHỨC NĂNG CƠ THỂ CỦA THỦY THỦ TRƯỚC KHI AN ĐIỀU DƯỠNG. Tạp Chí Y học Quân sự, (370), 6. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.388

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày nhận bài      14-12-2023
 Chấp nhận đăng  03-04-2024
 Ngày xuất bản      12-06-2024

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả