MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH DỰ PHÒNG ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP, ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

Các tác giả

  • Triệu Nguyễn Văn Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện TƯQĐ108

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.48

Từ khóa:

Thực hành, dự phòng, đột quỵ não, tăng huyết áp

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa kiến thức và thực hành dự phòng đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang có phân tích 726 bệnh nhân tăng huyết áp, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 06/2020 đến tháng 06/2021.

Kết quả: Trên nhóm bệnh nhân tăng huyết áp nghiên cứu, có mối tương quan mức độ yếu giữa kiến thức chung về đột quỵ não và thực hành dự phòng đột quỵ não (r = 0,278, p < 0,0001); có mối tương quan mức độ không chặt chẽ giữa kiến thức về dự phòng đột quỵ não và thực hành dự phòng đột quỵ não (r = 0,313, p < 0,0001); có mối tương quan mức độ mạnh, có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức chung về đột quỵ não và kiến thức dự phòng đột quỵ não (r = 0,722, p < 0,0001).

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Triệu, (2020), Dự phòng đột quỵ não, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.

Nguyễn Văn Triệu, (2022), Tăng huyết áp, dự phòng và điều trị, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.

Nguyễn Lân Việt, (2018), Tăng huyết áp - Vấn đề đáng báo động, Sức khỏe và đời sống.

Powers W.J, et al (2018), “Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association”, Stroke, 49 (3): p. e462008-e99.

Paczkowska A, et al (2021), I”mpact of patient knowledge on hypertension treatment adherence and efficacy: A single-centre study in Poland”, International Journal of Medical Sciences, 18: p. 852-860.

Greenlund K.J, et al (2003), “Low public recognition of major stroke symptoms”, Am J Prev Med. 25 (4): p. 315-319.

Dar N.Z, et al (2019), “Awareness of Stroke and Health-seeking Practices among Hypertensive Patients in a Tertiary Care Hospital: A Cross-sectional Survey”, Cureus, 11 (5): p. e4774-e4774.

Jones S.P, et al (2010), S”troke knowledge and awareness: an integrative review of the evidence”, Age Ageing, 39 (1): p. 11-22.

Bacha D, H Abera (2019), “Knowledge, Attitude and Self-Care Practice towards Control of Hypertension among Hypertensive Patients on Follow-up at St. Paul's Hospital, Addis Ababa”, Ethiop J Health Sci. 29 (4): p. 421-430.

Obirikorang Y, et al (2018), “Adherence to Lifestyle Modification among Hypertensive Clients: A Descriptive Cross-Sectional Study”, Open Access Library Journal, 5. 

Tải xuống

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn, T. (2023). MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH DỰ PHÒNG ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP, ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. Tạp Chí Y học Quân sự, (363), 34–38. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.48

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày nhận bài      10-01-2023
 Ngày xuất bản      28-04-2023