GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM 4C VÀ mPRIEST TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI VIỆT NAM

Các tác giả

  • Lê Thị Ngọc Hân Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Văn Sơn Bệnh viện Quân y 103
  • Phạm Thái Bình Bệnh viện Quân y 103
  • Khuất Duy Hòa Bệnh viện Quân y 103
  • Lê Duy Chí Bệnh viện Quân y 103
  • Lê Văn Nam Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Hải Yến Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
  • Vũ Đức Thắng Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Đức Hùng Bệnh viện Quân y 103
  • Lương Công Thức Bệnh viện Quân y 103

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.244

Từ khóa:

COVID-19, thang điểm 4C, thang điểm mPRIEST, Yếu tố nguy cơ tim mạch

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ tim mạch với mức độ nặng ở bệnh nhân COVID-19; đánh giá tương quan giữa thang điểm 4C và thang điểm mPRIEST trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả trên 378 bệnh nhân COVID-19, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 5G, tại phố Hồ Chí Minh, từ tháng 9 đến tháng 10/2021.

Kết quả: Tỉ lệ mắc COVID-19 nặng và tử vong cao hơn ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Điểm mPRIEST và điểm 4C tương quan thuận với tỉ lệ tử vong trên bệnh nhân COVID-19 (với r = 0,48; p < 0,001 và r = 0,45; p < 0,001). Điểm mPRIEST và điểm 4C có giá trị diện tích dưới đường cong lần lượt là 0,875 (CI95%: 0,811-0,932) và 0,816 (CI95%: 0,75-0,881).

Tài liệu tham khảo

Batty G.D, Hamer M (2020), "Vascular risk factors, Framingham risk score, and COVID-19: community-based cohort study", Cardiovascular research, 116, 1664-1665.

Goodacre S, Thomas B, Sutton L, Burnsall M, et al (2021), "Derivation and validation of a clinical severity score for acutely ill adults with suspected COVID-19: The PRIEST observational cohort study", PLoS One, 16, e0245840.

Goyal P, Choi J.J, Pinheiro L.C, Schenck E.J, Chen R, Jabri A, et al (2020), "Clinical characteristics of Covid-19 in New York City", The New England journal of medicine, 382, 2372-2374.

Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, et al (2020), "Baseline characteristics and outcomes of 1591 patients infected with SARS-CoV-2 admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy", Jama, 323, 1574-1581.

Guan W.J, Ni Z.Y, Hu Y, Liang W.H, Ou C.Q, He J.X, et al (2020), "Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China", The New England journal of medicine, 382, 1708-1720.

Knight S.R, Ho A, Pius R, Buchan I, Carson G, Drake T.M, et al (2020), "Risk stratification of patients admitted to hospital with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical characterisation protocol: development and validation of the 4C Mortality Score", BMJ, 370, m3339.

Paraskevas T, Michailides C, Karalis I, Kantanis A, et al (2022), "External validation of the 4C Mortality Score and PRIEST COVID-19 Clinical Severity Score in patients hospitalized with COVID-19 pneumonia in Greece", Romanian journal of internal medicine = Revue roumaine de medecine interne, 60, 244-249.

Suh E.H, Lang K.J, Zerihun L.M (2021), "Modified PRIEST score for identification of very low-risk COVID patients", The American journal of emergency medicine, 47, 213-216.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Thái Bình, Khuất Duy Hòa, Lê Duy Chí, Lê Văn Nam, Trần Hải Yến, Vũ Đức Thắng, Trần Đức Hùng, & Lương Công Thức. (2023). GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM 4C VÀ mPRIEST TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI VIỆT NAM. Tạp Chí Y học Quân sự, (367), 6. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.244

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày nhận bài      09-07-2023
 Ngày xuất bản      12-12-2023